Regulamin świadczenia usługi hostingu dla sklepów internetowych BestSeller

Regulamin obowiązuje od 7 października 2018.

DEFINICJE

 • Infoserwis – Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań
 • Abonent – podmiot korzystający z usługi
 • Usługa – usługa hostingu świadczona przez Infoserwis na rzecz Abonenta
 • Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Abonenta jako wynagrodzenie za Usługę
 • Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności z góry
 • RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy świadczenia usług hostingowych następuje z chwilą wypłynięcia na rachunek bankowy Infoserwisu opłaty za wykupioną usługę.

2. Wysokość opłaty jest regulowana przez ogólną ofertę Infoserwisu oraz niniejszy regulamin. Wszelkie zmiany cen usług, zachodzące po zawarciu umowy, będą stosowane dla danego Abonenta od nowego Okresu abonamentowego.

3. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

4. Abonent zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe lub dane podmiotu zawierającego umowę. Administratorem tych danych osobowych jest Infoserwis. Abonentowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych, a także żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych.

5. Z chwilą zawarcia umowy Abonent oświadcza, że:

 • Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.
 • Wyraża zgodę na elektroniczne otrzymywanie informacji o zmianach w usłudze.

 

6. Abonent jest zobowiązany dokonać opłaty za usługę w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia

7. Infoserwis powiadomi Abonenta o konieczności uiszczenia kolejnej opłaty abonamentowej nie później niż na 14 dni przed końcem aktualnego Okresu abonamentowego.

8. Parametry konta hostingowego wykorzystywanego w ramach Usługi (o ile nie zostały zmienione w ofercie):

 • Pojemność konta: 10 GB.
 • Maksymalna ilość wiadomości e-mail wysłanych jednego dnia: 3000.
 • Maksymalna ilość produktów w sklepie: 10000.

 

9. Infoserwis powiadomi Abonenta o przekroczeniu przez niego parametrów usługi wyszczególnionych w regulaminie hostingu lub ofercie i konieczności dokonania opłaty z tego tytułu. W przypadku gdy Abonent nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty powiadomienia, Infoserwis ma prawo do wstrzymania świadczenia usługi lub ograniczenia jej parametrów.

10. Podstawą naliczania opłat oraz określania stopnia wykorzystania parametrów usługi, w tym ich przekroczenia jest rejestracja na serwerach Infoserwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

11. Abonent nie może wykorzystywać usług:

 • w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
 • w sposób sprzeczny z prawem
 • w sposób godzący w prawa osób lub podmiotów trzecich
 • w celu przesyłania niezamówionej korespondencji elektronicznej
 • w celu utrzymywania informacji o treści erotycznej lub nielegalnym oprogramowaniu
 • w sposób zakłócający działanie Infoserwisu lub innych Abonentów
 • w celu publikacji lub promowania treści dotyczących sekt
 • w celu publikacji lub promowania materiałów elektronicznych czy innych treści, będących przedmiotem prawa autorskiego, do których nie ma odpowiednich praw
 • do samodzielnego wgrywania i uruchamiania skryptów i oprogramowania innego niż oprogramowanie dostarczone przez Infoserwis.

W wypadku zaistnienia którejkolwiek z tych sytuacji, Infoserwis ma prawo do odstąpienia od umowy i natychmiastowego przerwania świadczenia usługi.

 

12. Abonent zobowiązany jest do korzystania z usługi w taki sposób, aby nie mogła zostać wykorzystana przez osoby nieupoważnione.

13. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Infoserwisu o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem usługi.

14. Abonent ponosi odpowiedzialność za publikowane za pomocą usługi materiały.

15. Abonent odpowiada finansowo za wszelkie swoje działania, łamiące prawo, prawa podmiotów i osób trzecich oraz niniejszy regulamin. Jeśli w wyniku takich działań Abonenta, strony trzecie wystąpią wobec Infoserwisu z roszczeniami, Abonent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty i wydatki jakie Infoserwis poniósł z tego tytułu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INFOSERWISU

16. Infoserwis zobowiązane jest do nieprzerwanego świadczenia usług.

17. W przypadku zaistnienia konieczności tymczasowego wstrzymania świadczenia usługi lub jej elementów na czas dłuższy niż 15 minut, Infoserwis powiadomi o tym Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem.

18. Infoserwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłość świadczenia usługi przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym. Jeśli na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Infoserwis, ciągłość świadczenia usługi spadnie poniżej 99%, Infoserwis zobowiązuje się do przedłużenia Okresu abonamentowego o 1 dzień, za każde 6 godzin braku ciągłości usługi, poniżej 99%.

19. Jeśli specyfikacja usługi to przewiduje, Infoserwis wykonuje regularne kopie zapasowe danych. W razie awarii, dane mogą być przywrócone do stanu nie wcześniejszego niż na 48 godzin przed awarią.

20. Poniesiona przez Abonenta szkoda, za którą Infoserwis będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje kosztów utraconych korzyści abonenta. Wszelkie roszczenia nie mogą przekraczać rocznych kosztów opłaty abonamentowej za utrzymanie usługi.

21. Reklamacja składana przez Abonenta powinna zostać dostarczona do Infoserwisu w formie pisemnej oraz zawierać: typ usługi, której dotyczy, nazwę abonenta w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot oraz okoliczności reklamacji.

22. Infoserwis w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy ją, i prześle Abonentowi odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

23. Administratorem danych osobowych znajdujących się w przestrzeni dyskowej Abonenta a także w jego bazach danych i archiwach backup jest Abonent.

24. W związku z prowadzoną współpracą, Abonent powierza Infoserwisowi, w trybie art. 28 ust. 3 RODO dane osobowe do przetwarzania.

25. Infoserwis zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

26. Infoserwis może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym niniejszym regulaminie, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Abonenta, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia niniejszego regulaminu oraz ewentualne polecenia przekazywane przez Abonenta w udokumentowany sposób np. za pośrednictwem e-maila lub na piśmie.

27. Powierzone przez Abonenta dane osobowe będą przetwarzane przez Infoserwis w celu:

 • udostępnienia serwerowych usług sieciowych w domenie Abonenta (www, poczta, ftp)
 • przechowania danych w przestrzeni dyskowej serwera (pliki w przestrzeni dyskowej użytkownika, bazy danych, pliki backup)
 • wykonywania kopii zapasowej danych (backup)
 • wykonywania prac związanych z utrzymaniem ciągłości i bezpieczeństwem Usługi
 • wykonywania prac związanych z modernizacją platformy serwerowej
 • wykonania innych prac na udokumentowane zlecenie Abonenta

 

28. Infoserwis będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszego regulaminu dane zwykłe klientów, pracowników i kontrahentów Abonenta lub osób fizycznych działających w ramach tych podmiotów.

29. Infoserwis będzie wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: transfer, modyfikowanie, przechowywanie, utrwalanie, usuwanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

30. Infoserwis zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

31. Infoserwis zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

32. Infoserwis zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane.

33. Infoserwis zobowiązuje się zobowiązać do zachowania tajemnicy osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Usługi, zarówno w trakcie współpracy z Infoserwisem, jak i po jej ustaniu.

34. Infoserwis może powierzyć dane osobowe Abonenta do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji Usługi.

35. Podwykonawca Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Infoserwis.

36. Infoserwis ponosi odpowiedzialność wobec Abonenta za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

37. Bez pisemnej zgody Abonenta, Infoserwis nie będzie przekazywać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

38. Infoserwis jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym z ograniczeniem do rzeczywistych strat poniesionych z tego tytułu przez Abonenta.

39. Abonent może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Infoserwis przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

40. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Infoserwis na wniosek Abonenta usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie. W przypadku braku takiej dyspozycji Infoserwis usunie bazy danych oraz wszystkie pliki Abonenta, najpóźniej w ciągu 60 dni od zakończenia usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem formy pisemnej oraz 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

42. Infoserwis może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin lub dokonać zmian w istniejącym. Infoserwis zawiadomi o dokonanych zmianach Abonenta, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.

43. Zgodnie z art. 11 DSA, Infoserwis wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: biuro@sklepybestseller.pl. Zgodnie z art. 12 DSA, ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez odbiorców usługi do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Infoserwis. Komunikacja odbywa się w językach polskim i angielskim.