Regulamin udostępniania oprogramowania sklepu internetowego BestSeller oraz świadczenia wsparcia technicznego w ramach abonamentu

Ważny od 14 listopada 2023r.

DEFINICJE

Infoserwis – Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań

Abonent – podmiot korzystający z Usługi

Usługa – usługa udostępniania oprogramowania sklepu internetowego BestSeller oraz wsparcia technicznego, świadczona przez Infoserwis na rzecz Abonenta

Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Abonenta jako wynagrodzenie za usługi

Okres Abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności z góry

Oprogramowanie – oprogramowanie sklepu internetowego Bestseller

Dzień roboczy - oznacza inny dzień niż: sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy

RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO BESTSELLER

1. Infoserwis oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania.

2. Infoserwis zapewnia, że Oprogramowanie wraz załączanymi do niego dodatkami wyszczególnionymi w punkcie poprzedzającym nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

3. Wykonanie przez Infoserwis wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Infoserwis działalności.

4. Aktualna funkcjonalność Oprogramowania jest opisana na stronie internetowej Infoserwis, pod bezpośrednim adresem: https://sklepybestseller.pl/funkcjonalnosc.php

5. Abonent uzyskuje licencję na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w Okresie Abonamentowym.

6. Abonent nie jest uprawniony do płatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.

7. Udostępnienie Abonentowi oprogramowania sklepu internetowego jest przeprowadzane na serwerach Infoserwis. Abonentowi nie przysługuje prawo do przeniesienia lub skopiowania oprogramowania na inny serwer.

8. Abonent, zobowiązany jest utrzymywać w niezmienionej postaci, na każdej podstronie sklepu internetowego, który obsługuje Oprogramowanie, podpis autorski w formie linków tekstowych, kierujących do stron internetowych Infoserwis.

WSPARCIE TECHNICZNE

9. W Okresie Abonamentowym, Abonentowi przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia technicznego, polegającego na:

 • usuwania błędów w Oprogramowaniu wynikających z pomyłki podczas programowania.
 • świadczeniu Abonentowi bezpłatnej, telefonicznej i e-mailowej pomocy technicznej podczas obsługi Oprogramowania
 • bezpłatnego wprowadzania aktualizacji do oprogramowania

10. Abonent powiadamia Infoserwis o zaistniałych problemach:

 • W dni robocze w godzinach 9:00-17:00 za pośrednictwem telefonu stacjonarnego o numerze: 61 832 45 80 lub 61 832 61 37
 • Za pośrednictwem adresu e-mail: wsparcie@sklepybestseller.pl.
 • Za pośrednictwem formularza kontaktu ze wsparciem technicznym, umieszczonym w panelu administracyjnym Oprogramowania.

11. Infoserwis świadczy wsparcie techniczne dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

12. Infoserwis usunie zgłaszany problem, lub wskaże jego przyczynę w wypadku gdy problem nie zależy od Infoserwis w terminie:

 • 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Abonenta błędu w Oprogramowaniu uniemożliwiającego prowadzenie sprzedaży
 • 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Abonenta innego problemu

13. Infoserwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu usunięcia problemu w sytuacji, kiedy nie uda się go powtórnie wywołać. W takim wypadku, Infoserwis zobowiązuje się wprowadzić dodatkowe mechanizmy logowania lub diagnostyki w celu ustalenia okoliczności wystąpienia problemu.

14. Infoserwis nie jest zobowiązany do dostosowywania mechanizmów współdziałania Sklepu Internetowego z usługami świadczonymi przez osoby trzecie, w wypadku zmiany przez te osoby warunków technicznych lub wymogów organizacyjnych względem zintegrowanych sklepów internetowych. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie funkcji indywidualnych i indywidualnych modyfikacji standardowej funkcjonalności Sklepu Internetowego.

ZAWARCIE UMOWY

15. Zawarcie umowy świadczenia Usługi i rozpoczęcie pierwszego Okresu Abonamentowego, następuje z chwilą udostępnienia Oprogramowania Abonentowi przez Infoserwis.

16. Udostępnienie Oprogramowania nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od momentu wpłynięcia na rachunek bankowy Infoserwis opłaty za wykupioną Usługę.

17. Wysokość opłaty jest regulowana przez ogólną ofertę Infoserwisu oraz niniejszy regulamin. Wszelkie zmiany cen usług, zachodzące po zawarciu umowy, będą stosowane dla danego Abonenta od nowego okresu abonamentowego.

18. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

19. Abonent zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe lub dane podmiotu zawierającego umowę. Abonentowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych a także żądania zaprzestania przetwarzania, oraz usunięcia danych osobowych.

20. Z chwilą zawarcia umowy Abonent oświadcza, że:

 • Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi. Administratorem tych danych osobowych jest Infoserwis.
 • Wyraża zgodę na elektroniczne otrzymywanie informacji o zmianach w usłudze.

21. Abonent jest zobowiązany dokonać opłaty za Usługę w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

22. Infoserwis powiadomi Abonenta o konieczności uiszczenia kolejnej Opłaty Abonamentowej nie później niż na 14 dni przed końcem aktualnego Okresu Abonamentowego.

23. Parametry konta hostingowego wykorzystywanego w ramach Usługi (o ile nie zostały zmienione w ofercie):

 • Pojemność dyskowa konta: 20 GB.
 • Nielimitowany transfer.
 • Maksymalna ilość wiadomości e-mail wysłanych jednego dnia: 3000.
 • Maksymalna ilość produktów w sklepie: 50000.

24. Infoserwis powiadomi Abonenta o przekroczeniu przez niego parametrów Usługi wyszczególnionych w ofercie lub regulaminie i konieczności dokonania opłaty z tego tytułu. W przypadku gdy Abonent nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty powiadomienia, Infoserwis ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi lub ograniczenia jej parametrów.

25. Podstawą naliczania opłat oraz określania stopnia wykorzystania parametrów Usługi, w tym ich przekroczenia, jest rejestracja na serwerze Infoserwis.

26. Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat abonamentowych za Usługę oraz opłat za usługi dodatkowe zrealizowane przez Infoserwis na zlecenie Abonenta. Infoserwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym w wypadku zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz InfoSerwis przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Abonentem, w wypadku zalegania przez Abonenta z płatnościami o okres dłuższy niż 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze, Infoserwis jest uprawniony do zawieszenia Usługi i zablokowaniem sklepu Abonenta, do czasu uregulowania przez Abonenta zaległych należności. W wypadku zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz Infoserwis wpłaty dokonane przez Abonenta będą księgowane kolejno na poczet najstarszych nieopłaconych faktur.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

27. Abonent nie może wykorzystywać Usługi:

 • w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
 • w sposób sprzeczny z prawem
 • w sposób godzący w prawa osób lub podmiotów trzecich
 • w celu przesyłania niezamówionej korespondencji elektronicznej
 • w celu utrzymywania informacji o treści erotycznej lub nielegalnym oprogramowaniu
 • w sposób zakłócający działanie Infoserwis, lub innych Abonentów
 • w celu publikacji lub promowania treści dotyczących sekt
 • w celu publikacji lub promowania materiałów elektronicznych czy innych treści, będących przedmiotem prawa - autorskiego, do których nie ma odpowiednich praw.
 • do samodzielnego wgrywania i uruchamiania skryptów i oprogramowania innego niż oprogramowanie dostarczone przez Infoserwis.
W wypadku zaistnienia którejkolwiek z tych sytuacji, Infoserwis ma prawo do odstąpienia od umowy i natychmiastowego przerwania świadczenia Usługi.

28. Abonent zobowiązany jest do korzystania z Usługi w taki sposób, aby nie mogła zostać wykorzystana przez osoby nieupoważnione.

29. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Infoserwis o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

30. Abonent ponosi odpowiedzialność za publikowane za pomocą Usługi materiały.

31. Abonent odpowiada finansowo za wszelkie swoje działania, łamiące prawo, prawa podmiotów i osób trzecich oraz niniejszy regulamin. Jeśli w wyniku takich działań Abonenta, strony trzecie wystąpią wobec Infoserwis z roszczeniami, Abonent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty i wydatki jakie Infoserwis poniósł z tego tytułu.

32. Abonent nie otrzymuje dostępu bezpośrednio do bazy danych oraz serwera plików FTP chyba, że jest to niezbędne do realizacji Usługi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INFOSERWIS

33. Infoserwis zobowiązany jest do nieprzerwanego świadczenia Usługi.

34. Infoserwis zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączania Oprogramowania na czas prowadzenia niektórych prac konserwacyjnych oraz instalowania aktualizacji.

35. W przypadku zaistnienia konieczności tymczasowego wstrzymania świadczenia Usługi lub jej elementów na czas dłuższy niż 15 minut, Infoserwis powiadomi o tym Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem.

36. Infoserwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłość świadczenia Usługi przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym. Jeśli na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Infoserwis, ciągłość świadczenia Usługi spadnie poniżej 99%, Infoserwis zobowiązuje się na wniosek Abonenta do przedłużenia okresu abonamentowego o 1 dzień, za każde 6 godzin braku ciągłości Usługi, poniżej 99%. Zobowiązanie to nie dotyczy próśb o pomoc i zgłaszanych przez Abonenta problemów w ramach wsparcia technicznego, obsługiwanych przez Infoserwis w terminie wymienionym w punkcie 12 niniejszego regulaminu.

37. Jeśli specyfikacja Usługi to przewiduje, Infoserwis wykonuje regularne kopie zapasowe danych. W razie awarii, dane mogą być przywrócone do stanu nie wcześniejszego niż na 48 godzin przed awarią.

38. Poniesiona przez Abonenta szkoda, za którą Infoserwis będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje kosztów utraconych korzyści abonenta. Wszelkie roszczenia nie mogą przekraczać rocznych kosztów opłaty abonamentowej za utrzymanie Usługi.

39. Reklamacja składana przez Abonenta powinna zostać dostarczona do Infoserwis w formie pisemnej oraz zawierać: typ usługi, której dotyczy, nazwę abonenta w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot oraz okoliczności reklamacji.

40. Infoserwis w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy ją, i prześle Abonentowi odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

41. Administratorem danych osobowych użytkowników oraz klientów przechowywanych w bazie danych Oprogramowania sklepu internetowego jest Abonent.

42. W związku z prowadzoną współpracą, Abonent powierza Infoserwisowi, w trybie art. 28 ust. 3 RODO dane osobowe do przetwarzania.

43. Infoserwis zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

44. Infoserwis może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym niniejszym regulaminie, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Abonenta, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia niniejszego regulaminu oraz ewentualne polecenia przekazywane przez Abonenta w udokumentowany sposób np. za pośrednictwem e-maila lub na piśmie.

45. Powierzone przez Abonenta dane osobowe będą przetwarzane przez Infoserwis w celu:

 • świadczenia usługi wsparcia technicznego dla Oprogramowania
 • wykonywania zapasowej kopii danych (backup)
 • wykonywania prac związanych z utrzymaniem ciągłości i bezpieczeństwem Usługi
 • wykonania innych prac na udokumentowane zlecenie Abonenta

46. Infoserwis będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszego regulaminu dane zwykłe klientów, pracowników i kontrahentów Abonenta lub osób fizycznych działających w ramach tych podmiotów, w postaci:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer NIP
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer konta bankowego

47. Infoserwis będzie wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: przeglądanie, transfer, modyfikowanie, korygowanie, uzupełniania,przechowywanie, utrwalanie, usuwanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

48. Infoserwis zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

49. Infoserwis zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

50. Infoserwis zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane.

51. Infoserwis zobowiązuje się zobowiązać do zachowania tajemnicy osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Usługi, zarówno w trakcie współpracy z Infoserwisem, jak i po jej ustaniu.

52. Infoserwis może powierzyć dane osobowe Abonenta do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji Usługi.

53. Podwykonawca Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Infoserwis

54. Infoserwis ponosi odpowiedzialność wobec Abonenta za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

55. Bez pisemnej zgody Abonenta, Infoserwis nie będzie przekazywać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

56. Infoserwis jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym z ograniczeniem do rzeczywistych strat poniesionych z tego tytułu przez Abonenta.

57. Abonent może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Infoserwis przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

58. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Infoserwis na wniosek Abonenta usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie. W przypadku braku takiej dyspozycji Infoserwis usunie bazy danych oraz wszystkie pliki Abonenta, najpóźniej w ciągu 60 dni od zakończenia usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

59. Abonentowi oraz InfoSerwis przysługuje prawo do rozwiązania Umowy wraz z upływem okresu abonamentowego.

60. Infoserwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Abonent zostanie powiadamiany poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu, zachodzące po zawarciu umowy, będą stosowane dla danego Abonenta od nowego okresu abonamentowego.

61. Zgodnie z art. 11 DSA, Infoserwis wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: biuro@sklepybestseller.pl. Zgodnie z art. 12 DSA, ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez odbiorców usługi do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Infoserwis. Komunikacja odbywa się w językach polskim i angielskim.