Zarządzanie niechcianą pocztą w panelu Direct Admin

Skrzynki e-mail wykorzystywane do kontaktu z klientami serwisu są zazwyczaj widoczne na stronie lub wiadomości z nich trafiają do wielu odbiorców, przez co stają się bardziej narażone na otrzymywanie niechcianej poczty.

Wiadomości spam zapychają skrzynki e-mail, utrudniają odnalezienie prawidłowych wiadomości i mogą zawierać treści potencjalnie niebezpieczne, dlatego warto skonfigurować pocztę tak, by niechcianych wiadomości trafiało do niej jak najmniej.

W panelu Direct Admin za zabezpieczenie skrzynek e-mail przed niechcianą pocztą odpowiadają dwa działy:

1. Konfiguracja Spamassassin Setup (Ustawienia Spamassasssina)

Spam assassin analizuje wiadomości przychodzące na skrzynkę i przydziela im wynik, na podstawie którego są one oznaczane (lub nie) jako spam. Im więcej punktów wiadomość otrzyma tym większe jest prawdopodobieństwo, że jest to niechciana poczta.

By włączyć/wyłączyć lub zmienić ustawienia Spamassassina, należy zalogować się do panelu Direct Admin i przejść do działu Spamassassin Setup:

1 Dział: Spamassassin Setup (Ustawienia Spamassasssin)

W górnej części formularza można wyłączyć lub włączyć Spamassassina klikając Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz).

2 Ustawienia Spamassassina: Włączanie i wyłączanie

Gdy Spamassassin jest włączony w dalszej części formularza znajdują się sekcje służące jego konfiguracji. Ustawienia te są wspólne dla wszystkich skrzynek utworzonych w danej domenie:

1.1 Sekcja: Where do you want the spam to go? (Co robić ze spamem?)

W sekcji można zdecydować gdzie trafią wiadomości oznaczone jako spam:

3 Ustawienia sekcji: Where do you want the spam to go? (Co robić ze spamem?)

Opcja

Działanie

Inbox

Wiadomość trafi do folderu „odebrane” adresata.

Redirect it to the catch-all spam folder in your main imap account

Wiadomość trafi do globalnego folderu „spam” wspólnego dla wszystkich kont pocztowych w danej domenie.

Send the spam to the email account’s spam folder

Spam trafi do folderu „spam” przypisanego do danej skrzynki pocztowej.

Delete the spam

Wiadomość zostanie usunięta.

1.2 Sekcja: What score threshold do you wish to use? (Zdefiniuj czułość filtra antyspamowego)

W tej sekcji decyduje się o czułości filtra (progu od którego wiadomości będą oznaczane jako spam):

4 Ustawienia sekcji: What score threshold do you wish to use? (Zdefiniuj czułość filtra antyspamowego)

Im niższy próg tym czułość jest większa, jednak wzrasta także ryzyko, że prawidłowa wiadomość zostanie oznaczona jako SPAM.

Do dyspozycji są cztery wartości: Low Threshold (5.0) (niski próg), Medium Threshold (7.5) (średni próg), High Threshold (10.0) (wysoki próg) oraz Custom Threshold (próg użytkownika).

1.3 Sekcja: Would you like to delete high scoring spam? (Czy kasować wysoko punktowany spam?)

W sekcji można zdecydować o automatycznym usunięciu wiadomości z wysokim wynikiem:

5 Ustawienia sekcji: Would you like to delete high scoring spam? (Czy kasować wysoko punktowany spam?)

Pierwsza opcja włącza automatyczne usuwanie takich wiadomości oraz pozwala określić próg od którego wiadomości będą automatycznie usuwane (można wprowadzić tylko całkowite wartości od 1-50).

Po wybraniu drugiej opcji wszystkie wiadomości oznaczone jako spam będą dostarczane zgodnie z ustawieniami z poprzedniej sekcji.

1.4 Sekcja: Do you wish to rewrite the subject of a spam email? (Czy zmienić temat wiadomości określanej mianem spamu?)

W sekcji można wpłynąć na temat wiadomości, która została oznaczona jako spam:

6 Ustawienia sekcji: Do you wish to rewrite the subject of a spam email? (Czy zmienić temat wiadomości określanej mianem spamu?)

Po wybraniu pierwszej opcji do tematu wiadomości zostanie dodany zdefiniowany tu przedrostek. Druga opcja wyłącza funkcję.

1.5 Sekcja: How should the spam be delivered? (Jak powninen być dostarczany spam?)

Pozwala włączyć dostarczanie spamu w formie załączników, co dodatkowo zabezpiecza użytkownika przed wykonywaniem skryptów które mogą być niebezpieczne:

7 Ustawienia sekcji: How should the spam be delivered? (Jak powninen być dostarczany spam?)

Pierwsza opcja (niebezpieczna) wyłącza funkcję i dostarcza wiadomości oznaczone jako spam w niezmienionej formie. Druga opcja włącza funkcję a trzecia wprowadza dodatkowe zabezpieczenie pozwalając na użycie wyłącznie tekstowych załączników.

1.6 Sekcje: Email Blacklist/ Email Whitelist (Czarna lista email/Biała lista email)

W sekcjach tych można wprowadzić listę blokowanych (Blacklist) lub pożądanych (Whitelist) adresów e-mail:

8 Ustawienia sekcji: Email Blacklist

Wiadomości z adresów z czarnej listy są automatycznie oznaczane jako spam (niezależnie od wyniku), wiadomości z białej listy są automatycznie traktowane jako pożądane.

Na obu listach adresy wprowadza się od nowej linii bez dodatkowych znaków (np. przecinków). Jeżeli zablokowane (lub pożądane) mają być wszystkie adresy e-mail z danej domeny, należy wprowadzić jej nazwę poprzedzoną znakami gwiazdki (*) oraz małpy (@) np. *@nazwadomeny.com

Po skonfigurowaniu ustawień Spamassassina (Spamassassin Setup) należy kliknąć Save (Zapisz) aby działał on zgodnie z naszymi potrzebami.

2. Konfiguracja SPAM Filters (Filtry SPAMu)

W dziale SPAM Filters można ustawić dodatkowe zabezpieczenia ograniczające napływ niechcianej poczty. By to zrobić należy zalogować się do panelu Direct Admin i przejść do działu SPAM Filters:

9 Dział: SPAM Filters (Filtry SPAM)

Podobnie jak w przypadku Spamassassina, ustawienia te są wspólne dla wszystkich skrzynek znajdujących się w danej domenie. Formularz zawiera zestaw opcji umożliwiających zablokowanie niechcianych wiadomości lub adresów e-mail:

10 Ustawienia sekcji: Email Filters (Filtry Email)

Opcja

Działanie

Block a specific e-mail address

Blokuje konkretny adres e-mail – należy wpisać pełną nazwę adresu e-mail i kliknąć Block (Blokuj)

Block mail from an entire domain

Blokuje wszystkie adresy e-mail pochodzące z wybranej domeny – należy wpisać nazwę domeny bez przedrostka ‘www’ i kliknąć Block

Block all e-mail containing the word

Blokuje wszystkie e-maile zawierające podane słowo – niepożądane słowa będą wyszukiwane zarówno w samej wiadomości jak i w jej tytule. Należy pamiętać by odpowiednio wpisać niepożądane słowa, ponieważ filtr sprawdza też części słów.

PRZYKŁAD: Jeśli w to pole wpiszemy słowo „tor”, to usunięte będą zarówno wiadomości, które mają słowo traktor, jak i torowisko.

Jeśli użytkownik chce by wprowadzone słowa były wyszukiwane jako pełne słowa, to musi otoczyć je spacjami („ tor ”).

Block all e-mail larger than

Blokuj wszystkie wiadomości większe niż – ta opcja pozwala określić maksymalny akceptowalny rozmiar wiadomości. Rozmiar podaje się w kilobajtach 1024 kb = 1 MB.

Enable adult filter: (blocks out common adult phrases, words, and addresses) Disabled

Włącz filtr treści dla dorosłych (blokuje typowe słowa, zwroty i adresy występujące w treściach dla dorosłych) Wyłączony – jeśli chcemy włączyć ten filtr należy kliknąć Enable (Włącz).

Action for filter matches: Drop Email / Send to spambox

Działanie filtru: Kasuj emaile / Przenoś do folderu spam

Poniżej opcji konfiguracji znajduje się lista utworzonych przez użytkownika blokad. Aby usunąć jakąś blokadę należy ją zaznaczyć w kolumnie Select (Wybierz) i kliknąć Delete Selected (Usuń zaznaczone).